no-img
پروژه کارت

الهیات | پروژه کارت


پروژه کارت
توجه❗️

مطالب

موضوع : الهیات
PDF
دانلود کتاب جریان هدایت الهی جلد اول پیما الهی 259 صفحه PDF 📘
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب جریان هدایت الهی جلد اول پیما الهی 259 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب جریان هدایت الهی جلد اول پیما الهی 259 صفحه PDF 📘، به گفته منتقدان، این تنها کتابی است که مستقیماً از جمعیت آل یاسین در دسترس است. محصولی که حاوی اندیشه ها و آموزه های «الیاس رام الله» است و ناشران متعددی به نام های «تلیم حق» یا «آموزه های مقدس» یا «هدایت الهی» و «حم» در این زمینه فعالیت دارند. همچنین این کتاب در برخی منابع به عنوان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 25 / مه / 2024   بازدید : 131    نویسنده : پروژه کارت ty
PDF
دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد نهم رسول جعفریان 689 صفحه PDF 📘
۴۰,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد نهم رسول جعفریان 689 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد نهم رسول جعفریان 689 صفحه PDF 📘 ،شیوه ارائه رسالات به‌این‌ترتیب است که در ابتدا‌ در‌ بخشی که‌ عنوان «درآمد» دارد، مصحح شرحی درباره مؤلف رساله، موضوع و محتویات آن نگاشته است و نسخه یا نسخه‌های مورد استفاده خود را نیز معرفی کرده است. البته ظاهراً در‌ چاپ‌ این مجموعه نسبت به‌ موضوع اخیر حساسیت زیادی وجود نداشته است، زیرا در برخی از رسالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / مه / 2024   بازدید : 120    نویسنده : پروژه کارت ed
PDF
دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد دهم رسول جعفریان 801 صفحه PDF 📘
۴۰,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد دهم رسول جعفریان 801 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد دهم رسول جعفریان 801 صفحه PDF 📘 ،شیوه ارائه رسالات به‌این‌ترتیب است که در ابتدا‌ در‌ بخشی که‌ عنوان «درآمد» دارد، مصحح شرحی درباره مؤلف رساله، موضوع و محتویات آن نگاشته است و نسخه یا نسخه‌های مورد استفاده خود را نیز معرفی کرده است. البته ظاهراً در‌ چاپ‌ این مجموعه نسبت به‌ موضوع اخیر حساسیت زیادی وجود نداشته است، زیرا در برخی از رسالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / مه / 2024   بازدید : 113    نویسنده : پروژه کارت ed
PDF
دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد هشتم رسول جعفریان 779 صفحه PDF 📘
۴۰,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد هشتم رسول جعفریان 779 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد هشتم رسول جعفریان 779 صفحه PDF 📘 ،شیوه ارائه رسالات به‌این‌ترتیب است که در ابتدا‌ در‌ بخشی که‌ عنوان «درآمد» دارد، مصحح شرحی درباره مؤلف رساله، موضوع و محتویات آن نگاشته است و نسخه یا نسخه‌های مورد استفاده خود را نیز معرفی کرده است. البته ظاهراً در‌ چاپ‌ این مجموعه نسبت به‌ موضوع اخیر حساسیت زیادی وجود نداشته است، زیرا در برخی از رسالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / مه / 2024   بازدید : 88    نویسنده : پروژه کارت ed
PDF
دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد هفتم رسول جعفریان 886 صفحه PDF 📘
۴۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد هفتم رسول جعفریان 886 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد هفتم رسول جعفریان 886 صفحه PDF 📘 ،شیوه ارائه رسالات به‌این‌ترتیب است که در ابتدا‌ در‌ بخشی که‌ عنوان «درآمد» دارد، مصحح شرحی درباره مؤلف رساله، موضوع و محتویات آن نگاشته است و نسخه یا نسخه‌های مورد استفاده خود را نیز معرفی کرده است. البته ظاهراً در‌ چاپ‌ این مجموعه نسبت به‌ موضوع اخیر حساسیت زیادی وجود نداشته است، زیرا در برخی از رسالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / مه / 2024   بازدید : 87    نویسنده : پروژه کارت ed
PDF
دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد ششم رسول جعفریان 818 صفحه PDF 📘
۴۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد ششم رسول جعفریان 818 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد ششم رسول جعفریان 818 صفحه PDF 📘 ،شیوه ارائه رسالات به‌این‌ترتیب است که در ابتدا‌ در‌ بخشی که‌ عنوان «درآمد» دارد، مصحح شرحی درباره مؤلف رساله، موضوع و محتویات آن نگاشته است و نسخه یا نسخه‌های مورد استفاده خود را نیز معرفی کرده است. البته ظاهراً در‌ چاپ‌ این مجموعه نسبت به‌ موضوع اخیر حساسیت زیادی وجود نداشته است، زیرا در برخی از رسالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / مه / 2024   بازدید : 88    نویسنده : پروژه کارت ed
PDF
دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد پنجم رسول جعفریان 658 صفحه PDF 📘
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد پنجم رسول جعفریان 658 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد پنجم رسول جعفریان 658 صفحه PDF 📘 ،شیوه ارائه رسالات به‌این‌ترتیب است که در ابتدا‌ در‌ بخشی که‌ عنوان «درآمد» دارد، مصحح شرحی درباره مؤلف رساله، موضوع و محتویات آن نگاشته است و نسخه یا نسخه‌های مورد استفاده خود را نیز معرفی کرده است. البته ظاهراً در‌ چاپ‌ این مجموعه نسبت به‌ موضوع اخیر حساسیت زیادی وجود نداشته است، زیرا در برخی از رسالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / مه / 2024   بازدید : 86    نویسنده : پروژه کارت ed
PDF
دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد چهارم رسول جعفریان 760 صفحه PDF 📘
۴۰,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد چهارم رسول جعفریان 760 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد چهارم رسول جعفریان 760 صفحه PDF 📘 ،شیوه ارائه رسالات به‌این‌ترتیب است که در ابتدا‌ در‌ بخشی که‌ عنوان «درآمد» دارد، مصحح شرحی درباره مؤلف رساله، موضوع و محتویات آن نگاشته است و نسخه یا نسخه‌های مورد استفاده خود را نیز معرفی کرده است. البته ظاهراً در‌ چاپ‌ این مجموعه نسبت به‌ موضوع اخیر حساسیت زیادی وجود نداشته است، زیرا در برخی از رسالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / مه / 2024   بازدید : 100    نویسنده : پروژه کارت ed
PDF
دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد سوم رسول جعفریان 871 صفحه PDF 📘
۴۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد سوم رسول جعفریان 871 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب میراث اسلامی ایران جلد سوم رسول جعفریان 871 صفحه PDF 📘 ،شیوه ارائه رسالات به‌این‌ترتیب است که در ابتدا‌ در‌ بخشی که‌ عنوان «درآمد» دارد، مصحح شرحی درباره مؤلف رساله، موضوع و محتویات آن نگاشته است و نسخه یا نسخه‌های مورد استفاده خود را نیز معرفی کرده است. البته ظاهراً در‌ چاپ‌ این مجموعه نسبت به‌ موضوع اخیر حساسیت زیادی وجود نداشته است، زیرا در برخی از رسالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / مه / 2024   بازدید : 99    نویسنده : پروژه کارت ed
PDF
دانلود کتاب الفقه الإسلامي و أدلته جلد هشتم وهبه زحیلی 844 صفحه PDF 📘
۴۵,۰۰۰ تومان

دانلود کتاب الفقه الإسلامي و أدلته جلد هشتم وهبه زحیلی 844 صفحه PDF 📘


دانلود کتاب الفقه الإسلامي و أدلته جلد هشتم وهبه زحیلی 844 صفحه PDF 📘،الفقه الإسلامي و أدلته، نوشته وهبه زحیلی(1394-1311ش)، فقیه، اصولی، حقوق‌دان و مفسر شافعی‌مذهب، که یک دوره کامل بحث‌های فقهی(از طهارت و نماز تا میراث) و فقه تطبیقی در مذهب‌های چهارگانه اهل سنت بوده و دیدگاه‌های امامیه، زیدیه و اباضیه را نیر دربردارد. برای ادامه مطلب با سایت پروژه کارت همراه باشید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / مه / 2024   بازدید : 134    نویسنده : پروژه کارت ed